Regulamento Axuda no Fogar

O presente regulamento ten por obxecto o desenvolvemento do “Servizo de Axuda no Fogar (SAF)” no concello de Soutomaior. Inscríbese dentro do ámbito de aplicación da Lei 4/1993, do 14 de abril, de Servizos Sociais; a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local; do Decreto 240/1995, do 28 de xullo, polo que se regulan os Servizos de Atención Primaria; da Orde do 22 de xullo de 1996, polo que se regula o Servizo de Axuda no Fogar; a Lei 39/2006 do 14 de decembro de Promoción da Autonomía persoal e Atención a persoas en situación de dependencia, a Orde do 17 de decembro de 2007 pola que se fixa a intensidade de protección do servizo para atención á dependencia na Comunidade e demais lexislación aplicable. A interpretación deste regulamento é competencia dos órganos de goberno deste concello

Regulamentos