Regulamento do Centro de Información á Muller (CIM)

REGULAMENTO DO CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES DO CONCELLO DE SOUTOMAIOR (C.I.M.) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS O Estatuto de autonomía de Galicia establece, no seu artigo 4.2º, que corresponderá aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, removendo os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitando a participación de todos os galegos na vida política, económica, cultural e social. 

Regulamentos