Regulamento de Reservas e Uso das pistas de tenis e padel da Montesiña

Constitúe o obxecto do presente, a regulación de reservas e uso das pistas de tenis e padel, sitas no barrio da Montesiña (Soutomaior), ó abeiro do disposto nos artigos 4, 25, 84 e 85 da Lei reguladora das Bases do Réxime Local e 31 e ss. do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.

Regulamentos