Regulamento do Pavillón Municipal da Montesiña

Constitúe o obxeto do presente, a regulación do uso e disfrute do Pavillón municipal de deportes, sito no barrio da Montesiña (Soutomaior), ó abeiro do disposto nos artigos 4, 25, 84 e 85 da Lei reguladora das Bases do Réxime Local e 31 e ss. do Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.

Artigo 2º.- Forma de xestión O servicio do pavillón municipal de deportes prestarase en réxime de xestión directa, sen perxuízo da colaboración ou iniciativa particular, que virá obrigada a axustarse ás prescripcións que se esta

Regulamentos