Regulamento de abastecemento de auga

Participación no procedemento de elaboración do Regulamento do Servizo de abastecemento de auga do Concello de Soutomaior Ao abeiro do disposto no art. 133.2 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, públicase o borrador do texto do Regulamento do Servizo de Abastecemento de Auga do Concello de Soutomaior, có obxecto de dar audiencia á cidadanía e recabar cantas aportacións adicionais poidan facerse por persoas particulares ou por entidades.

Durante o prazo de quince días hábiles, a contar dende o día 01/08/2017 poderán remitir as súas opinións e achegas a través do formulario en liña habilitado ó efecto.

Regulamentos