Category Image  CURSOS / Concellería de Xuventude 
estudiantes-examen-clases-w.jpeg

Preparación para as probas libres da ESO (30 h + 5 de reforzo)

Inicio da actividade: 07-02-2023
Fin da actividade: 25-05-2023
Dias da actividade: Martes e xoves
Horarios: de 18:30 a 20:30 h.
Destinatarios/as: 18 - e máis anos
Público dirixido: Público Xeral
Prazas: 20 prazas
Acceso: De pago
Lugar da actividade: Multiúsos, Arcade

Inscricións:  ata 31 de marzo

DESCRICIÓN

Impartir as ensinanzas básicas para que o alumnado adquira os coñecementos,  competencias e capacidades necesarias para presentarse ás probas libres que a Consellería de Educación convoca para a obtención do título de graduado/a en educación secundaria obrigatoria para persoas adultas.

CONTIDOS

 As probas están estruturadas en tres ámbitos:

Ámbito da comunicación: inclúe probas específicas correspondentes á Lingua castelá e literatura, Lingua galega e literatura e Lingua estranxeira. Os contidos sobre os que o adulto será avaliado figuran no apartado 4 da guía de información xeral.
Nos exames de lingua castelá e galega, o aspirante deberá demostrar a súa madurez para comprender, analizar e sintetizar textos escritos, e a súa capacidade para expresarse libremente. Por esta razón, o tribunal propoñeralle un tema de redacción en ambas linguas para que o desenvolva persoalmente.

Ámbito científico - tecnolóxico:inclúe probas específicas de Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias da natureza (contidos de Xeoloxía, Bioloxía, e Física e química).

Ámbito social: inclúe contidos correspondentes fundamentalmente a Xeografía e historia, con algunha cuestión concreta de Música e de Educación plástica e visual.

DESTINATARIOS/AS: maiores de 18 anos que non están matriculados de forma oficial nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria, na educación secundaria para persoas adultas ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial. Tamén poderán participar persoas menores de 18 pero non se poderán inscribir nas probas ata que teñan os 18 anos.

 

Descarga:

 INFORMACIÓN IMPORTANTE PROGRAMA DE FORMACIÓN (PDF)

 

Custe empadroados/as: 15€  (Custe total: 30€) Custe NON empadroados/as: 30€  (Custe total: 60€) Cotas: 2  Periodos de Pagos: febreiro/marzo e abril/maio Modo de pago: Bimensual (ou Custe total)   Documentos a entregar: Fotocopia de DNI (Participante), Tarxeta de desemprego (si é o caso) Forma de entrega: omix@soutomaior.com ou Whatsapp: 638 822 868

 

Inscrición en LIÑA

 

Lembre que a asignación de prazas está suxeita a criterios como empadroamento, a orde de inscrición, desemprego, idade, etc. Farase lista de agarda en caso de cubrirse por posibles baixas ou cancelacións.


ACTIVIDADE

DATOS PERSOAIS DO/A PARTICIPANTE

O/a participante é a persoa que vai participar na actividade, en caso de ser menor de idade deberán rexistralo/a o seu pai/nai/titor na seguinte páxinaDOCUMENTO DE IDENTIDADE


PARTICIPANTE EMPADROADO/A

Está o/a participante empadroado/a no Concello de Soutomaior?

* Teñen preferencia as persoas empadroadas no Concello de Soutomaior


ENDEREZO


DATOS DE CONTACTO


OBSERVACIÓNS E APOIO

No caso de precisar apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, ou apoio técnico ou loxístico deberá comunicar esta circunstancia previamente á organización.

Padece algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que considere debemos ter en conta?. Precisa apoio técnico ou loxístico?

Verificación Idade
No caso de que o/a participante sexa menor de idade deberá cumplimentar a seguinte Autorización do/a pai/nai/titor.
Normas e Condicións

Lea e acepte as seguintes:

Normas de participación nas actividades


ENVÍO DE INFORMACIÓN

Autorizo ó Concello de Soutomaior a enviarme información sobre outras actividades que organiza ó meu correo electrónico?


OBSERVACIÓNS ADICIONAIS

Sinatura

Sinatura do/a Participante

Declaro que son maior de idade ou no seu defecto que asina a persoa representante legal. Faga a súa sinatura co dedo. Si non lle parece que saiu ben a sinatura, borre e volva a facela.

ATENCIÓN: unha vez enviada a inscrición, recibirá unha copia no seu email, isto pode tardar uns minutos. Si non lle chega, e antes de voltar a facer outra inscrición revise na súa carpeta de SPAM ou a bandexa de non desexado.


Accesos : 420