Regulamento dos Campos Municipais de Fútbol

ARTIGO 1. OBXECTO O obxecto deste regulamento é a ordenación da utilización das instalacións dos campos de fútbol municipais de SALGUEIRÓN e CANDÁN, ubicados nas parroquias de Arcade e Soutomaior, respectivamente, no Concello de Soutomaior

ARTIGO 2. DESTINO Os campos de fútbol municipais de Salgueirón e Candán destinaranse á práctica do fútbol, sen perxuízo de utilizalos ocasionalmente, para a realización doutras manifestacións deportivas ou doutra índole, que sexan considerados de interese xeral para a cidadanía e non supoñan perxuízo irreparable para o estado do campo de xogo. 

Regulamentos